top of page

Personvernerklæring

1. Introduksjon.

Ditt personvern er viktig for oss, og vi ønsker at du skal vite hvordan vi behandler dine personopplysninger. Vi har rutiner og internkontroll for å påse at dine personopplysninger blir behandlet på en sikker måte og i henhold til lov, herunder personopplysningsloven og EUs generelle personvernforordning («GDPR»).

 
2. Om Prosjektor Filmproduksjon

Denne personvernerklæringen gjelder for Prosjektor Filmproduksjon med org.nr. 895 922 382, heretter omtalt som «Prosjektor», «vi» eller «oss». Prosjektor er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger slik det beskrives i denne personvernerklæringen.

 
3. Informasjonskapsler

Prosjektor er behandlingsansvarlig for nettsiden https://prosjektorfilm.no/. Nettsiden brukes kun for å kommunisere til vårt publikum og seere, og det samles ikke inn informasjon om besøkende på vår nettside. Som besøkende av vår nettside blir du ikke utsatt for en behandling av personopplysninger.

 
4. Hvem gjelder personvernerklæringen for?

Prosjektor behandler personopplysninger om forskjellige grupper enkeltpersoner, slike personer omtales som registrerte i regelverket. Dersom du faller inn under en av disse kategoriene, gjelder denne personvernerklæringen for Prosjektors behandling av dine personopplysninger som beskrevet her. Vi behandler personopplysninger om følgende:

 
Medlem

Som en del av vår virksomhet tar vi opp studenter som medlemmer («Medlem») hos oss. Disse vil være registrert i forskjellige IT-systemer og tjenester i egenskap av medlemskapet. Slike systemer og tjenester driftes internt av Prosjektor.

Søker

Prosjektor mottar søknader og henvendelser fra interessenter som søker medlemskap eller å bli med på enkeltproduksjoner («Søker»). Det er dermed en prosess før en eventuell kontraktinngåelse som innebærer at Prosjektor behandler personopplysninger om Søkeren.

Andre

I tillegg vil vi også komme til å behandle personopplysninger om andre personer som vi har kontakt med. Dette vil for eksempel kunne være personer som tar kontakt med oss på eget initiativ eller kontaktpersoner hos våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Hvilke personopplysninger som i så fall behandles vil kunne variere noe, men vil for eksempel kunne være navn, kontaktopplysninger og evt. arbeidsgiver og arbeidsstilling.

 

Dersom du tar kontakt med oss, vil vi måtte behandle dine personopplysninger for å ta stiling til din henvendelse og evt. svare den. Den frivillige og aktive handlingen som du utfører ved å ta kontakt med oss anses som et uttrykkelig samtykke til at vi kan behandle de personopplysningene som gis i den grad det er nødvendige for å ta stilling til og besvare henvendelsen din.

 

Dersom du faller inn under denne kategorien, gjelder denne personvernerklæringen så langt det passer. Se særlig punkt 10 om dine rettigheter.

 
5. Behandlingen

Prosjektors behandling av dine personopplysninger er i tråd med personopplysningsloven og GDPR. Som behandlingsansvarlig følger Prosjektor disse prinsippene:

  • Behandlingen er lovlig, rettferdig, gjennomsiktig og forholdsmessig i forhold til formålene med behandlingen;

  • Personopplysningene samles inn for spesifikke, uttrykkelig angitte og berettigede formål, er adekvate, relevante og begrenset til disse formålene og viderebehandles ikke på en måte som er uforenlig med disse formålene;

  • Personopplysningene er korrekte og nødvendig oppdaterte og lagres slik at det ikke er mulig å identifisere de registrerte i lengre perioder enn det som er nødvendig for formålene med behandlingen;

  • Behandlingen er sikret med tilstrekkelig sikkerhet for personopplysningene, og;

  • Prosjektor etablerer tiltak for å sikre personopplysningene mot uautorisert tilgang/videreformidling/endring/sletting.
     

6. Personopplysninger
6.1 Hvor kommer personopplysningene fra?

En personopplysning er enhver opplysning som er relatert til en identifisert eller identifiserbar fysisk person, for eksempel navn og telefonnummer.

 
6.1.1 Søker

Dersom du er Søker til Medlem eller til et prosjekt hos oss, vil vi behandle de personopplysningene som fremkommer av din CV, søknadstekst, intervju og evt. andre opplysninger du oppgir. De fleste personopplysningene vi behandler om deg stammer fra deg, men dersom du oppgir referanser vil vi kunne samle inn personopplysninger fra disse også.

 

6.1.2 Medlem

Som Medlem vil personopplysningene vi behandler om deg delvis stamme fra prosessen beskrevet ovenfor når du er Søker. I tillegg vil det kunne være behov for å innhente ytterligere opplysninger ved kontraktsinngåelse. Disse vil innhentes fra deg.

6.2 Hvilke personopplysninger behandler vi?
6.2.1 Søker

Som Søker til Medlem vil du måte opplyse om følgende personopplysninger: navn, epostadresse, årskull, utdanning, og evt. andre opplysninger som du velger å opplyse oss om.

 
6.2.2 Medlem

Som Medlem i Prosjektor vil vi måtte behandle personopplysninger om deg for å administrere medlemskapet. Dette vil typisk være følgende personopplysninger: navn, epostadresse, telefonnummer, adresse, nasjonalitet, kontonummer, førerkort, utdanning, yrke, erfaring, helseopplysninger og evt. andre opplysninger som fremkommer i utførelsen av arbeidsoppdragene eller som du velger å fortelle til oss.
 

7. Hvorfor behandler vi personopplysningene?
7.1 Behandlingsgrunnlaget

Enhver behandling av personopplysninger krever et rettslig grunnlag. Dette vil stort sett være avtale med den registrerte eller samtykke fra den registrerte. 

 
7.1.1 Søkere

For Søkere til Medlem vil behandlingsgrunnlaget vårt være ditt samtykke. Det er frivillig å sende en søknad eller på annet måte vise interesse for medlemsskap hos oss. Dersom du velger å dele dine personopplysninger eller referanser med Prosjektor, både alminnelige og sensitive, anses din handling som et frivillig og uttrykkelig samtykke til Prosjektors behandling av slike opplysninger.

 

Personopplysningene vil kun behandles i den utstrekning de er relevante for å vurdere din egnethet til stillingen eller oppdraget, evt. for å administrere deg som Medlem dersom du blir tilbudt medlemskap. For mer om samtykke se punkt 10.

 
7.1.2 Medlemmer

For Medlemmer vil behandlingsgrunnlaget i all hovedsak være arbeidskontrakten. Vi vil også måtte behandle visse personopplysninger om Medlemmer for å oppfylle våre lovfestede plikter som arbeidsgiver, herunder også behandlingen av nødvendige sensitive personopplysninger slik som helseopplysninger. Ved behov kan det innhentes et særskilt og frivillig samtykke til behandling av personopplysninger for Medlemmer. Dette kan for eksempel være relevant ved publisering av personopplysninger på Prosjektors hjemmeside eller offisielle sosiale medier konto. Om du som Medlem velger å gi et slikt samtykke eller ikke, vil ikke påvirke ditt medlemskap hos oss. For mer om samtykke se punkt 10.

7.2 Formål med behandlingen
7.2.1 Søker

Som Søker til Medlem eller til deltagelse i prosjektene våre vil formålet med vår behandling være å vurdere din egnethet til medlemskapet eller deltagelsen, evt. til fremtidige prosjekt.

 
7.2.2 Medlemmer

Som Medlem vil formålet med vår behandling av dine personopplysninger være å administrere ditt forhold til oss og oppfylle avtalen mellom deg og oss. Dette innebærer blant annet å tilrettelegge for at du kan utføre dine arbeidsoppgaver i henhold til avtalen mellom oss.

 

I visse sammenhenger kan vi behandler personopplysninger om våre Medlemmer for å promotere arbeidet og produksjonene som våre Medlemmer arbeider med. For eksempel ved å dele bilder fra settet og produksjonen på våre offisielle sosiale medier kontoer dersom det er innhentet samtykke til det.

8. Tredjeparter

Dine personopplysninger vil kun deles med de aktørene som er nødvendig for at Prosjektor skal kunne gjennomføre behandlingsaktivitetene som beskrives i denne personvernerklæringen her. Dette vil for eksempel kunne være databehandlere eller samarbeidspartnere for å gjennomføre opptak, produksjon, markedsføring og distribusjon av produksjonen, inkludert bestillende kanal eller kunde.

Hvilke aktører disse er vil kunne variere fra produksjon til produksjon. Leverandører og samarbeidspartnere som får tilgang til Medlemmers personopplysninger, vil typisk kunne være skytjenesteleverandører, reise-/flyselskap, forsikringsselskap, TV-kanaler, reklameselskap for produksjonen og lignende.

 

Dersom du av forskjellige grunner tar kontakt med oss over mail, telefon, i et møte eller blir kontaktet av oss i forbindelse med en produksjon, vil dine personopplysninger kunne bli delt med de tredjeparter som er nødvendig for at slik kommunikasjon skal finne sted. Dersom du sender en epost til eller tar kontakt med oss med forespørsler eller andre henvendelser som gjelder Prosjektor eller våre produksjoner, vil denne handlingen anses som et frivillig gitt samtykke til den behandlingen som er nødvendig for å kunne ta stilling til og svare på din henvendelse.

 

Som Medlem vil vi dele dine personopplysninger med leverenadører av våre interne og eksterne systemer, slik som plattformer, IT-systemer osv. Dersom du har samtykket vil vi kunne dele dine personopplysninger på sosiale medier.

 

Enhver leverandør som Prosjektor bruker for å behandle personopplysninger på Prosjektors vegne, er bundet av en gyldig databehandleravtale etter GDPR og tilfredsstiller kravene til sikker behandling av personopplysninger.

 
9. Lagring og Sletting

Med mindre annet følger av behandlingsgrunnlaget eller lovfestede krav Prosjektor er pålagt, blir dine personopplysninger slettet når det ikke lenger er behov for dem for det formålet de ble samlet inn til.

Dersom du er Søker til medlemskap vil Prosjektor oppbevare dine personopplysninger frem til søknadsperioden er over. Dette vil normalt være 1 måned etter at søknadsfristen har forfalt. Dersom du er Søker til et prosjekt vi skal gjennomføre vil vi oppbevare dine personopplysninger frem til oppdraget i vesentlig grad er ferdig gjennomført, men uansett ikke mer enn 6 måneder fra oppdragets påbegynnelse.

 

10. Dine Rettigheter

Uansett hvilken gruppe enkeltperson du faller inn under i denne personvernerklæringen, har du rettigheter etter GDPR for hvordan Prosjektor behandler dine personopplysninger.

Dersom vårt behandlingsgrunnlag er samtykke, kan du når som helst trekke dette tilbake. Dette gjøres ved å sende oss en epost på kontakt@prosjektorfilm.no. Tilbaketrekking av samtykket påvirker ikke lovligheten av behandlingen som bygger på samtykket før det trekkes tilbake. Dersom du velger å trekke tilbake ditt samtykke, vil dette kunne medføre at du ikke lenger vil bli vurdert som en Søker.

 

I tillegg har du uansett rett til å få innsyn i dine personopplysninger etter GDPR artikkel 15, rett til å kreve retting av feilaktige opplysninger Prosjektor har lagret om deg etter GDPR artikkel 16, rett til å kreve sletting etter GDPR artikkel 17 og rett til å kreve at behandlingen begrenses etter GDPR artikkel 18.

 

Dersom vilkårene i GDPR artikkel 20 er oppfylt, har du også rett til dataportabilitet.

 

Dersom du har spørsmål eller innvendinger til hvordan Prosjektor behandler dine personopplysninger, bes du ta kontakt på epost som angitt ovenfor. Det er også mulig å sende en offisiell klage til Datatilsynet hvis du mener Prosjektor behandling av dine personopplysninger strider mot gjeldende Personopplysningslov eller GDPR.

 
11. Sikkerhet

For å sikre en fortrolig og konfidensiell behandling av dine personopplysninger på en best mulig måte har vi foretatt forskjellige tekniske og organisatoriske tiltak. Dette innebærer blant annet at vi har implementert rutiner for internkontroll og informasjonssikkerhet i henhold til gjeldende personvernregler i Norge. Prosjektor krever også at leverandørene som benyttes behandler dine personopplysninger på en sikker måte, herunder stiller Prosjektor krav til informasjonssikkerhet samt sørger for at overføring av data skjer på en kryptert og sikker måte. Prosjektor selger, bytter eller videreformidler ikke dine personopplysninger til tredjeparter utover det som fremkommer av denne personvernerklæringen.

bottom of page